Voor het keuren van draagbaar klimmateriaal,          ROLSTEIGERS en elektrisch gereedschap,                       (3 fasen-) machines, lasapparaten en zwerfkasten

 

Algemene voorwaarden Veschkeur Oirschot

Artikel 1 Algemeen

1.1Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Veschkeur te Spoordonkseweg 49 5688KB Oirschot, hierna te noemen “Opdrachtnemer” en ……. Hierna te noemen Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Onder aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn uitdrukkelijk begrepen het keuren van arbeidsmiddelen, elektrische gereedschappen, verplaatsbaar klimmateriaal en rolsteigers. Het verzorgen van reparaties aan deze arbeidsmiddelen. Verkoop van nieuwe en 2e hands arbeidsmiddelen.
1.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de Opdrachtnemer in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden.
1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5 Opdrachtnemer behoud zich het recht zonder opgave van reden opdrachten te weigeren of te annuleren.


Artikel 2 Offertes, aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is ingesteld vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.
2.2 Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes en aanbiedingen worden gehouden als redelijkerwijs sprake is van een vergissing of schrijffout.
2.3 De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidsweg, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daar onder begrepen reis- en verblijfs-, verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2.4 Offertes of aanbiedingen gelden niet voor toekomstige orders of opdrachten.


Artikel 3 Uitvoering

3.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de daarvoor geldende eisen uitvoeren.
3.2 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.3 Opdrachtgever zorgt kosteloos voor gewenste faciliteiten op de door de Opdrachtgever opgegeven locatie(s) waar de werkzaamheden          worden verricht. Bij bezoek aan verschillende locaties worden door Opdrachtnemer steeds voorrijkosten gefactureerd.
3.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van de te keuren arbeidsmiddelen, alsmede de door Opdrachtnemer noodzakelijk geachte documenten en het verstrekken van de juiste informatie die daarvoor nodig is. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeide extra kosten volgens dan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
3.5 De Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
3.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is deze te wijzigen of aan te vullen zullen partijen in onderling overleg tot aanpassing overgaan. Opdrachtnemer zal zoveel als mogelijk vooraf een prijsopgave doen ten gevolgen van deze wijziging of aanvulling. De Opdrachtgever aanvaard de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Opdrachtnemer is gerechtigd eerst uitvoering te geven aan de gewijzigde overeenkomst nadat Opdrachtnemer en Opdrachtgever akkoord zijn gegaan met de gewijzigde overeenkomst daaronder begrepen de opgegeven prijs en andere voorwaarden en tijdstip van uitvoering. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie op van Opdrachtnemer en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.


Artikel 4 Opzegging, ontbinding, opschorting

4.1 Opdrachtgever zal een opzegtermijn van tenminste 5 werkdagen voor de feitelijke uitvoering in achtnemen en de opzegging schriftelijk aan de Opdrachtnemer kenbaar maken. Bij opzegging na verloop van het geldende opzegtermijn zal Opdrachtnemer gemaakte kosten in rekening brengen bij de Opdrachtgever.
4.2 Opdrachtnemer is bevoegd de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
4.3 Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is.
4.4 Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4.5 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na komt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt of als de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met direkte ingang te ontbinden zonder enige verplichtingen zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De Opdrachtgever is dan uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht
4.6 In geval van (aanvrage van) surséance van betaling, faillissement of beslaglegging ten laste van de Opdrachtgever, schuldsanering of andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken staat het de Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling. Vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn in dit geval onmiddellijk opeisbaar. Geleverde goederen die nog niet zijn betaald blijven in deze eigendom van Opdrachtnemer.


Artikel 5 Overmacht

5.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Opdracht nemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 1 werkdag dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder de verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5.2 Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van de overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is Opdrachtnemer gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdracht gever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 6 Betalingen
6.1 Betaling dient steeds te geschieden 14 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
6.2 Bezwaar tegen de hoogte van het gefactureerde bedrag of de gegrondheid van de factuur dient binnen 10 dagen na de factuurdatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt bij Opdrachtnemer. Ingediend bezwaar schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op.
6.3 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitenrechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Over verschuldigde incassokosten is de Opdrachtgever rente verschuldigd.
6.4 Gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.


Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Het door in het kader van de overeenkomst Opdrachtnemer geleverde blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
7.2 Het door Opdrachtnemer geleverde dat ingevolge van Artikel 7 lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
7.3 Beslaglegging op de onder het eigendomsvoorbehoud vallende geleverde goederen door derden dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden wordt Opdrachtgever verplicht terstond en wel onmiddellijk Opdrachtnemer hiervan op de hoogte te stellen.
7.4 Opdrachtgever verplicht zich geleverde goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, waterschade, ontploffingsgevaar alsmede diefstal. Bij eventuele uitkering van verzekeringspenningen is Opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen.


Artikel 8 Garantie

8.1 De door Opdrachtnemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Garantie op geleverde goederen is beperkt tot die, die door de producent van het geleverde wordt verstrekt.
8.2 Aanspraak op garantie vervalt indien het gebrek is ontstaan door omstandigheden waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen.
8.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onjuiste opslag of onjuist of nalatig onderhoud.
8.4 Zichtbare gebreken dienen direct tot uiterlijk 7 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld bij Opdrachtnemer. Niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch uiterlijk 14 dagen na ontdekking schriftelijk aan Opdrachtgever te worden gemeld. Meldingen moeten zo gedetailleerd mogelijk worden omschreven zodat Opdrachtnemer adequaat kan reageren. Indien Opdrachtgever later melding maakt van een gebrek komt deze geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
8.5 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en tijdig is gemeld dan zal de Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn ter keuze van Opdrachtnemer vervangen of zorgdragen voor herstel, dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever voldoen. Indien de klacht ongegrond is komen gemaakte kosten van onderzoek, administratie verzend- en voorrijdkosten voor rekening van de Opdrachtgever.


Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
9.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan ten gevolgen van gebruik van een door Opdrachtnemer gekeurde zaak.
9.3 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
9.4 Opdrachtgever is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Opdrachtgever kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot voorkoming of beperking van de schade. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of door deze ingeschakelde derden.


Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
10.2 Geschillen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in het vestigingsgebied van Opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Opdrachtnemer behoud het recht het geschil voor te leggen aan iedere volgens de wet bevoegde rechter.